Algemene voorwaarden

(versie 1.00.01)

 

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.followthebeat.nl (de Website) www.followthebeat.com en alle sub-domeinen waaronder www.goodbye2020.nl en www.goudenfestivalticket.com. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

 

Onze Website biedt informatie over muziekevenementen, artiesten en muziek gerelateerde locaties in relatie tot festivallen. Follow the Beat wil festivallen nóg leuker maken. Dat doen we via deze Website door een duidelijk overzicht te creëeren van het beschikbare festival aanbod en jouw te helpen jouw ideale festival te vinden (de Dienst).

 

Wij, Follow the Beat B.V. (FTB), mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Door de Website te gebruiken, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

 

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
 2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.followthebeat.nl.
 3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

Artikel 2 – Gebruiksregels

 1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. Je mag de volgende filmpjes, afbeeldingen, berichten of andere media (Content) niet via de Website verspreiden:
  1. Pornografische content of content met een erotische inhoud;
  2. Content die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend is;
  3. Ongevraagde reclame (spam);
  4. Content die foute of misleidende informatie bevat;
  5. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om: schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten; of
   beschermde of afgeschermde informatie te achterhalen.
 3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je voordoen als iemand anders.
 4. Je zal eventueel verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheimhouden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
 5. Je mag andere gebruikers niet benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 6. Als je melding wilt maken van misbruik of ander ongeoorloofd gedrag op de Website, kun je een bericht sturen naar info@followthebeat.nl.

 

Artikel 3 – Het platform

Via de Website is het mogelijk om met clubs, artiesten, (organisatoren van) muziekevenementen en andere gebruikers in contact te komen. Wij zijn geen partij bij eventuele afspraken die gebruikers onderling maken. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die je met andere gebruikers maakt. Als jij en een andere partijen en/of gebruiker een conflict krijgen, moeten jullie dat conflict zelf oplossen.

 

Artikel 4 – Beschikbaarheid

 1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website te allen tijde beschikbaar is.
 2. Wij kunnen helaas niet garanderen dat de Website altijd foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet, niet goed of niet veilig werkt.

 

Artikel 5 – Inhoud van de website

 1. Wij doen ons best om kloppende informatie te verstrekken, maar wij kunnen niet garanderen dat de Content of andere informatie op de Website altijd foutloos is. Als je een fout tegenkomt verzoeken we je dit laten weten via de ‘feedback button’ op de site of via info@followthebeat.nl.
 2. Wij proberen zo neutraal mogelijk informatie aan te bieden. Desondanks kan bepaalde informatie op de Website gesponsord zijn. Wij zullen dit altijd vermelden, als dat zo is.
 3. Op de Website kan verwezen worden naar (de inhoud van) andere webpagina’s, o.a. door hyperlinks of door te embedden. Dit kan wegleiden van onze pagina. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (de correctheid van) de inhoud van deze pagina’s of hetgeen waarnaar verwezen wordt.
 4. Wij zijn geen eigenaar van de informatie waarnaar de links op de Website verwijzen.
 5. Wij verwijzen vanaf de Website ook naar sites, of maken gebruik van plug-ins, waarop je toegangskaartjes kunt kopen. De kaartverkoop wordt verzorgd door derden en maakt dus geen onderdeel uit van de Dienst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele conflicten tussen gebruikers van de Website en de derden die de kaartverkoop verzorgen.

 

Artikel 6 – Prijzen

 1. Wij bieden de Dienst gratis aan. Wij mogen te allen tijde besluiten onze prijsstelling te wijzigen. We zullen een prijswijziging op tijd bekend maken. Als we een prijswijziging aankondigen, mag je gratis en meteen opzeggen.
 2. Als je moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zullen we dit vooraf duidelijk op de Website vermelden.

 

Artikel 7 – Uitsluiting

Wij mogen je altijd uitsluiten van de Dienst of de Website. Wij zijn niet verplicht daar een reden voor te geven of eventueel geleden schade te vergoeden. We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door onderdelen van de Website of de Dienst voor je te blokkeren.

 

Artikel 8 – Geheimhouding

Wij zullen al jouw vertrouwelijke informatie geheimhouden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Persoonsgegevens (zoals naam, leeftijd en andere gegevens zoals deze omschreven worden in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) geven we alleen vrij voor zover dat nodig is om de Dienst goed te leveren.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die je lijdt door het gebruiken van onze Dienst, ongeacht of de schadeclaim voortkomt uit garanties, overeenkomsten of elk ander wettelijk principe, zoals (maar niet gelimiteerd tot);

 1. directe of indirecte schade die je lijdt door informatie of uitlatingen op onze Website, of door handelen van derde partijen;
 2. schade die voortkomt uit fouten van derden of uit het niet beschikbaar zijn van de Website.
 3. schade die voortkomt uit het kopiëren en verspreiden van content door derden.

 

Artikel 10 – Vrijwaring

Door de Website of de Dienst te gebruiken, vrijwaar je ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 1. Je geeft ons een licentie om Content die je uploadt onbeperkt te gebruiken voor de Dienst. Deze licentie is:
  • niet-exclusief;
  • kosten- en rechten vrij;
  • overdraagbaar;
  • wereldwijd.
 2. Door de Website of de Dienst te gebruiken, verklaar je dat:
  • je het (intellectueel) eigendom hebt over Content die je uploadt op de Website; of
  • je bevoegd bent om Content die je uploadt te delen en aan ons in licentie te geven.
 3. Je mag Content van anderen dan jouzelf niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

 

Artikel 12 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.